Sundhedsvæsenet

Psykolog tilknyttet afdelingen - uden udgift til fast ansættelse

Fordele:

 • Aktiviteter på afdelingen og samtidig med varetagelse af kerneydelsen
 • Øget transfer – læring koblet direkte til arbejdsopgaverne
 • Støtte til og kvalificering af personale – et aktiv for personalet ift tilfredshed og fastholdelse
 • Samtale med patienter/pårørende
 • Betaling kun for rekvirerede ydelser

Sundhedsvæsenets udfordringer i dagligdagen handler ofte om kontakt til patienter/pårørende i krise (måske vrede), belastningsreaktioner, svære samtaler, tværfagligt samarbejde, stor arbejdspres m.v. Dette gælder læger såvel som plejepersonale, sekretærer og ledere. Og at dele oplevelser, få feedback og styrke evne til at definere og dermed også afgrænse såvel faglige opgaver som egen personlige professionelle involvering, øger tilfredshed og mindsker risikoen for stress-reaktioner.

Gennem års samarbejde med ledelser og sundhedsfagligt personale (herunder læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeuter m.v.) på forskellige sygehusafdelinger, i præ- og postgraduat lægeuddannelse, i patientundervisning og -samtaler har jeg opbygget kendskab til feltets praksis og problemstillinger, og udbyder en række ydelser: 

 • Direkte supervision i klinikken: 'Ambulatoriesupervision' (læger, sygeplejersker)
 • Supervision - individuelt/grupper (læger, plejepersonale, fysioterapeuter, sekretærer, ledere m.v)
 • Refleksionsforum for yngre læger
 • Undervisning og kurser
 • Patientundervisning
 • Samtaler med personale som er ramt (privat/arbejdsmæssigt)
 • Samtaler med patienter/pårørende

Se nærmere beskrivelse af de enkelte ydelser under links i spalten til venstre.

 
Hvorfor aktivitet direkte på afdelingen?
 
Kravene til sygehusafdelingernes personale er store. Det gælder ikke mindst i forhold til de kommunikative kompetencer. Undersøgelser har vist, at såvel patientens som lægens/fagpersonens oplevelse af en samtale, patientens grad af compliance, grad af bivirkninger herunder evt. smerteoplevelse og patientens tillid til at kunne klare sygdomsforløbet er tæt forbundet med måden en samtale gennemføres og med oplevelsen af kontakt med fagpersonen - mere end med indholdet af samtalen.  

Træning i særlige samtalemetoder og direkte feedback på intervention gør læger (og andet sundhedsfagligt personale) bedre til at varetage denne del af den faglige opgave. Det kan imidlertid være svært for afdelingerne at afse ressourcer til at prioritere eksterne kurser frem for den daglige opgaveløsning. Samtidig kender de fleste af os til problemet med manglende overførsel af ny viden/metode fra ekstern kursusdeltagelse til daglig praksis (transfer). Dette kan imødekommes med direkte aktiviteter på afdelingen i tæt kobling til udførelse af kerneydelsen.

Afdelingerne har også en uddannelsesmæssig forpligtelse overfor de yngre læger, som kan opleve sig overvældet af mangfoldighed og kompleksitet af lægefaglige opgaver. Og varetagelse af samtaler med patienter er ofte en af de opgaver, som opleves udfordrende og måske vanskelige. Med kvalificering af samtalerne opnås større faglig tilfredshed og sikkerhed, mindre stress, bedre ressourceudnyttelse og for patienten øget compliance og tilfredshed. 

Med de ovenfor skitserede ydelser (se uddybende beskrivelser via links til venstre), sikres den psykologfaglige vinkel på løsning af opgaver og til udvikling af personalet uden fravær fra afdelingen og med betaling kun for rekvirerede ydelser – ingen udgifter til feriepenge, pension, sygedage m.v. 

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk