Direkte supervision: Ambulatoriesupervision (læger, sygeplejersker)

Der er tale om direkte, individuel supervision, hvor psykologen fungerer som sparringspartner i forhold til de afviklede samtaler og de spørgsmål og problemstillinger, der rejser sig i lyset heraf.  

Feedback og fælles refleksion tager udgangspunkt i den konkrete løste opgave (samtalen) på f.eks. ambulatoriestue umiddelbart efter gennemførelsen. Det vil sige, at 1) der skal tages begrænset tid fra løsning af kerneydelsen og 2) læring finder sted her og nu, det vil sige direkte forankret i praksis.  

Formålet er at øge opmærksomhed og refleksion på kommunikation og problemstillinger for fagpersonalet i kontakten med patient med henblik på øget bevidsthed og kvalificering og derigennem

  1. at styrke den professionelles oplevelse af gode samtaler og derved arbejdsglæde og
  2. at optimere opgaveløsningen indholdsmæssigt (hvad der siges), relationelt (kontakten mellem professionel og patient/pårørende) og metodisk (hvordan samtalen gennemføres, herunder tidsmæssig afgrænsning)

Fokus vil typisk være på kommunikation samt oplevelsen af og overvejelser knyttet til en/flere af de gennemførte konsultationer.  Indhold kan være et gennemgående tema, noget den professionelle oplevede som vanskeligt, kontakten, teknikker og valgmuligheder, strukturering af samtaler ud fra formål og metode, således at samtaler optimeres indholdsmæssigt, relationelt (kontakt) og metodisk herunder tidsmæssigt. Eksempler på konkrete problemstillinger kan være forberedelse og afgrænsning af mål for samtalen, indledning eller afslutning af samtale, håndtering af reaktioner hos patient/pårørende eller hos den professionelle selv, styring af tid og indhold m.v. 

Hvis der er tale om tværfaglige samtaler kan supervision også være tværfaglig, hvorved også samarbejde kan inddrages til refleksion. 

Psykologen ledsager lægen (eller sygeplejersken i sygeplejeambulatorier) som observatør ved 1-3 samtaler, hvorefter der er afsat ca. ½ time til refleksion og supervision på samtalerne.

Kan evt. gentages efter 1-2 uger mhp opfølgning på effekt på efterfølgende refleksion og samtaler. Ideelt set gentages ambulatoriesupervision med samme læge/sygeplejerske efter nogle uger. Ved gentagne supervisioner opnås dels større fortrolighed med metoden og dels mulighed for opfølgning på temaer og kommunikationsteknik ved mellemliggende samtaler. 

Der kan tilrettelægges hele dage, hvor jeg følger forskellige læger/sygeplejersker i ambulatoriet.

Camilla Schrøder | CVR: 29681864 | Nørre Søgade 27A, 1.th, 1370 København K  | Tlf.: 29 84 76 00 | cs@camillaschroder.dk